Footnotes


5. Oho-yamato no Toyo-aki-tsu-shima: "rich harvest of island."