Footnotes


10. Ama-tsu hiko-ne no Mikoto: "Heaven prince of augustness."