Footnotes


12. Iku-tsu-hiko.ne no Mikoto: "live of prince of augustness."