Footnotes


5. Kusa-nagi no tsurugi: "grass mower."