Footnotes


12. Shita-teru-hime: "lower shine princess."