Footnotes


24. Iha-tsutsu no wo: "rock elder male." Iha-tsutsu no me: "rock elder female."